Bedankt voor het kiezen van onze diensten (hierna de « Diensten »). De diensten worden geleverd door het bedrijf CREER SPRL (hierna « CREER »), gevestigd op het adres Bvd Bischoffsheim 39, boite 4 - 1000 Brussel, België.

Het gebruik van onze Diensten impliceert dat U deze Algemeene Voorwaarden accepteert. Wij nodigen U uit om deze aandachtig te lezen.

In het geval van een eenvoudige koppeling
Het is belangrijk op te merken dat in het geval van een eenvoudige koppeling met of zonder het maken van een afspraak on-the-fly, de verantwoordelijkheid van ons bedrijf niet betrokken. Deze koppeling, met een eventuele maken van een afspraak on-the-fly, wordt uitgevoerd om u te helpen snel een vakman te vinden zonder dat u tientallen bedrijven hoeft te bellen.

Dit alles wordt mogelijk door een gecentraliseerde agendasysteem, waardoor wij, wanneer wij niet bereikbaar zijn, u in contact kunnen brengen met een collega die dezelfde functie als wij uitoefent, maar ook tegen dezelfde basistarieven, zoals telefonisch, op onze website en in de verschillende promoties op deze website aangegeven. Als het toegepaste tarief echter niet overeenkomt met het aangekondigde, of als u de indruk heeft het slachtoffer te zijn van misbruik of oplichting, is het belangrijk om uw onenigheid onmiddellijk te uiten en niet te betalen wat niet vooraf is afgesproken en indien mogelijk ons ​​hiervan op de hoogte te stellen zodat deze collega uit onze partners wordt verwijderd. Houd er echter rekening mee dat in het geval van een geschil met dit bedrijf, wij in geen geval verantwoordelijk kunnen worden gehouden. Het is immers geen onderaannemer, maar een bedrijf dat volledig onafhankelijk is van het onze. We hebben geen contract met u, noch een verplichting jegens u. U heeft geen contract met ons en wij zullen u niets anders aanrekenen.

Bij aankomst dient het bedrijf u een interventiebon (op papier of elektronisch) te laten ondertekenen die uw contract voor deze interventie vertegenwoordigt. Zorg ervoor dat het de volledige contactgegevens van het bedrijf en zijn algemene voorwaarden vermeldt, want dit is uw enige contract met betrekking tot deze tussenkomst. Nogmaals, mocht dit niet het geval zijn, laat het ons dan weten. Wij blijven tot uw beschikking voor eventuele vragen of verduidelijkingen.

In het geval van een onderaanneming die door ons bedrijf wordt gefactureerd of kan gefactureerd worden, of een contract dat rechtstreeks met ons is ondertekend, dient u rekening te houden met de onderstaande voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn vertaald in Uw taal met vertaalsoftware. Het is echter belangrijk om te noteren, dat in het geval van een discrepantie tussen de Franse versie en deze versie, heeft de Franse versie voorrang.

U kunt de Franse versie hieronder lezen.

De prestatie wordt geregistreerd op 35,70 euro de 15 minuten tot het volgende kwartier. Met een minimum van 1 uur, een pakket van 142,8 euro inclusief het eerste uur. Dit is het minimum tarief. In het geval van een ander pakket wordt het door een technieker gecommuniceerd in overeenstemming met het werk dat moet uitgevoerd worden.

In alle gevallen zal het bedrag van 80 euro verplaatsingskost verschuldigd zijn, zelfs in het geval van een onmogelijke reparatie of een offerte of in het geval van een annulering ter plaatse door de klant.

ALLE PRESTATIES MOETEN TER PLAATSE CONTANT GELD (CASH OF MET BANCONTACT) BETAALD WORDEN DOOR ONZE NIEUWE KLANTEN. In geval van niet betaling, bedragen van betalingen via factuur zullen met rechtswege met 15% verhoogd worden en zonodig door onze deurwaarder worden teruggevorderd.

De bovenstaande tarieven zijn van toepassing van maandag tem vrijdag van 8 tot 18 uur. Buiten deze tijden worden tarieven met 50% verhoogd.

Door deze voucher te ondertekenen erkent de klant dat hij op de hoogte is van de interventie voorwaarden en dat hij deze aanvaardt.

Nast het bedrag van 35,70 euro voor het kwartier en verplaatsingskost van 80 euro kan de technieker in bepaalde gevallen een aanvullende forfaitaire verhoging vaststellen, die door technieker zelf moet worden bepaald, bij voorbeeld als het werk meer complex en moeilijker om uit te voeren blijkt te zijn dan verwacht.

Ik erken hierbij dat ik heb het bedrijf uitdrukkelijk verzocht om mij te bezoeken om dringen onderhoud en/of reparatiewerkzaamheden uit te voeren, zoals bepaald in artikel VI 73 8° van het Wetboek van Economisch Recht, ik heb geen recht op terugtrekking.

ART 1. Aanvaarden van de algemene voorwaarden: Behalve bij uitzonderingen, zijn enkel onze Algemene voorwaarden van kracht bij contractuele rapporten. Onze algemene voorwaarden gelden boven alle andere voorwaarden.

ART 2. Offertes: De specificaties van onze offertes gelden enkel op de uit te voeren werken vermeld op de offerte. Bij een aanvraag tot offerte, zal de verplaatsing, visite, expertise, diagnose, opmeting en opmaak van de offerte betalend zijn, behalve indien deze schriftelijk anders werd vermeld door ons. Behalve bij uitzondering met schriftelijke vermelding van onze kant, wordt deze expertisekost terugbetaald in geval van acceptatie van de werken bij ons bedrijf. In geval van interventieaanvraag met telefonische prijsafspraak, en de werken zijn uiteindelijk anders of meer, en er geen interventie wordt gedaan door de meerprijs, zal de klant verplicht worden om toch de werkuren en verplaatsingskost te betalen zelfs indien er geen effectief werk is uitgevoerd.

ART 3. Vragende partij: De persoon, die het werk of de interventie heeft aangevraagd is verantwoordelijk voor de betaling. Indien die persoon niet de eigenaar of gerant van het gebouw, waar het werk uitgevoerd moet worden, is die persoon wel verantwoordelijk om de betaling te laten geschieden door de gemachtigde persoon aan het eind van de interventie, door een geschreven bevestiging, door bijvoorbeeld de eigenaar van het pand, die zich verantwoordelijk stelt voor de betaling.

ART4. Leveringstermijn van de werken, levering materiaal en executie er van: De termijnen van levering of executie van de werken zijn louter indicatief en zonder enig engagement van onze kant. Weigering van betaling of terugvordering van voorschot of eis van intresten op basis van te lange leveringstermijn kunnen niet aangezien wij niet contractueel ons verbinden aan een bepaalde levertermijn.

ART5. Technische clausules: De klant verbindt zich er bij, dat de “werkplaats” toegankelijk is, en dat de plaats van installatie of stock van materialen, proper en vrijgemaakt zijn. De klant moet een watertoevoer op normale druk en electrische alimentatie voorzien met aarding en zekeringen op de plaats van werk. Het gebouw waar de werken in gebeuren en de inboedel van het gebouw moet op een correcte manier verzekerd zijn voor brand door de aanvrager van de werken. De klant verbindt zich hierbij dat hij de complete verantwoordelijkheid hiervan opneemt. Hij verbindt zich er bij dat geen enkele partij ons hierop juridisch kan vervolgen. De klant is volledig verantwoordelijk voor schade aan derden en is hiervoor verzekerd, tegen schadegevallen die onvermijdelijk zijn in geval van werken, zeker aan buren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of problemen tijdens of na de installatie door een verouderde installatie. Elke demontage van een apparaat is op verantwoordelijkheid van de klant. De klant verbindt zich er toe dat de plaats van interventie bij onderhoud of nieuwe installatie volgens de normen is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor problemen na onderhoud of nazicht van ons bedrijf. De klant is verantwoordelijk voor de configuratie van de locatie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schadegevallen van roet of vuil, bij onderhoud of reparatie van schouw of chauffage installaties. De electrische aansluitingen bij plaatsing of reparaties van boilers of ketels, zijn na te kijken door een gecertifieerde electricien. Ontstoppingen van afvoerleidingen, wc’s, gootsteen of anderen zijn aanzien als succesvol, als de technieker aantoont aan de klant dat de het water vlot wegloopt. Achteraf is op ontstoppingen geen enkele vorm van garantie mogelijk.

ART 6 Het gebruik van chemische producten voor ontstoppingen kan vlekken of schade veroorzaken , zelfs met de nodige voorzichtigheid van de technieker. Wij zijn dus in geen geval aansprakelijk als er hierdoor schade is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade bij afsluiten van de waterleiding om eventuele reparaties uit te voeren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade indien wij uit veiligheidsmaatregelen de stroom moeten uitzetten. (bijvoorbeeld diepvriezer die compleet ontdooit) Alle werken die nodig zijn van hetgeen wij niet voor verantwoordelijk zijn te repareren, kunnen tegen meerkost opgelost worden. Het opvullen van gaten in muren of plafonds, door onze interventies, zijn nooit inbegrepen in onze tarieven, behalve uiterlijk anders vermeld op de schriftelijke offerte.

ART 7. Clausule van bezit: De materialen of stukken, geleverd aan de klant, in het kader van een verkoop of een offerte, worden pas eigendom van de klant na betaling van het hele saldo en dus niet van enkel het voorschot. Wij zijn niet verantwoordelijk als leveranciers, levertermijnen niet nakomen, en kunnen dus niet verhaald worden in schadevergoeding. In geval van faillissement van de klant, moet hij of zij er ons onmiddellijk van informeren VOOR het proces verbaal van faillissement zodat wij de nodige saldo’s of materialen kunnen recuperen. In geval van niet betaling van een of meerdere facturen binnen de betalingstermijn zijn wij gerechtigd om de materialen, zelf die van de al voordien betaalde facturen, zelf zonder ingebrekenstelling. In dit geval moet de klant ons het totaal van materiaal binnen de 24 uren terugbezorgen. Indien dit niet wordt gedaan hebben wij het recht zelf die stukken terug te halen zonder verdere formaliteiten.

ART 8. Garanties: Garantie van elk verkocht materiaal, zal enkel bij uitzondering garantie krijgen van de constructeur. Indien de constructeur of leverancier van materiaal failliet of stopgezet wordt, vervalt elke vorm van garantie. Deze garantie op materiaal, dekt geen kosten van verplaatsing of werkuren. Voor elk werk uitgevoerd door ons bedrijf, zal deze nooit kunnen doorgaan als “constructeur” door de wet van 25 Febr 1991, gerelateerd aan de verantwoordelijkheid van defecte producten. In hypothese: de klant van een defect product, moet ons binnen de 8 dagen per aangetekende zending, laten weten dat het product defect is. Is dit niet gebeurd, zijn wij niet verplicht om de identiteit van onze leverancier door te geven. De reparaties vallen nooit onder waarborg. De klant kan ons onder geen geding verplichten enige vorm van ingebrekenstelling of terugbetaling uit te voeren. In geen geval kan de klant ons verplichten een positief resultaat te hebben bij de interventie. Wij geven geen enkele garantie op ontstoppingen of depannages van die aard. De garantie dekt geen gevallen van waterdichtheid, lekken, noch aan vochtigheid van condensatie. In het kader van garanties, zal elke interventie door slecht onderhoud, of gebrek aan goede zorgen, gefactureerd worden aan de klant.

ART 9. Onafwendbaar voorkomende gebeurtenissen: Onafwendbare voorkomende gebeurtenissen die er voor zorgen dat wij de werken niet kunnen uitvoeren, waarbij wij onze contractuele obligaties niet kunnen waarmaken, ontheft onze aansprakelijkheid zonder contractbreuk te plegen of ingebreke te worden gesteld. Dit is voor volgende lijst geldig. Volgende lijst is nog niet compleet en kan worden bijgevuld indien nodig. Fabrieksfouten van material Probleem van leveringstermijn leverancier. Faillisement van leverancier of constructeur Stakingen, Oorlogen, Natuurrampen, Brand.

ART 10. Facturatie condities. De facturen zijn opgemaakt op naam van de persoon of firma die de werken heeft aangevraagd. Wij mogen stap per stap facturen opmaken bij vooruitgang van de werken.

ART 11. Betalingscondities. Zonder schriftelijke uitzonderingen van onze partij, moet 20% voorschot worden voldaan bij de ondertekening van de offerte. De eerste dag van de werken moet 40% van het totale bedrag overgeschreven worden op onze rekening. Een derde overschrijving moet in de loop van de werken betaald worden. Het resterende saldo moet betaald worden op het einde van de werken. Behalve bij schriftelijke uitzonderingen, zijn onze facturen contant te betalen na de interventie. Een supplement van 12.39 euro voor administratieve kosten zal aangerekend worden in geval van niet onmiddellijke betaling, indien deze niet onmiddellijke betaling door onze firma is goedgekeurd. Alle betalingsachterstand zal zonder ingebrekestelling en in volledige rechtvaardigheid van onze kant: ‐een intrest van 12% per jaar vanaf de facturatie datum tot aan de datum van betaling van het totaal. ‐Een forfaitaire kost die niet onderhandelbaar is van 15% van het totaalbedrag, met een minimum van 125 euro. De wanbetaling van 1 factuur na betaaldatum geeft ons het recht om de volledige verschuldigde som van alle facturen te eisen. Indien wij akkoord gaan met een betaling op afbetaling of in meerdere keren, gaat de klant akkoord met de betaling van intresten en de forfaitaire kost van 15% met minimum van 125 euro. Indien deze condities niet gerespecteerd worden, geven ons het recht om het gehele verschuldigde som al dan niet gekomen op betaaldatum te innen.

ART 12. Betwistingen. Alle betwistingen of klachten moeten ons per aangetekende zending verstuurd worden binnen de 48uren na einde van de werken. Na deze termijn van 48 is er uitsluiting van betwisting of klacht. Alle betwistingen van de hierboven geciteerde condities, zullen enkel via een rechtbank van Brussel, vredegerecht van het arondisement van Brussel worden.


Version française

Merci d’avoir choisi nos services (les « Services »). Les Services sont fournis par la société CREER SPRL (ci-après « CREER »), sise au Bvd Bischoffsheim 39, boite 4 - 1000 Bruxelles, Belgique.

L’utilisation de nos Services implique votre acceptation des présentes Conditions générales. Nous vous invitons à les lire attentivement.

Dans le cas d'une simple mise en relation
Il est important de noter que dans le cas d’une simple mise en relation avec ou sans prise de rendez-vous à la volée, la responsabilité de notre entreprise n’est pas engagée. Cette mise en relation, avec une éventuelle prise de rendez à la volée, est réalisée dans le but de vous aider à trouver un professionnel rapidement sans devoir appeler des dizaines d’entreprises.

Tout cela est rendu possible grâce à un système d’agenda centralisé, qui nous permet, lorsque nous n’avons pas la disponibilité, de vous mettre en relation avec un confrère qui pratique le même métier que nous, mais aussi les mêmes tarifs de base, tels qu’exprimés par téléphone, sur notre site internet, et dans les différentes promotions présentes sur ce site web. Si toutefois le tarif appliqué devait ne pas correspondre à celui annoncé, ou si vous avez l’impression d’être victime d’un abus ou d’une escroquerie, il est important de marquer votre désaccord immédiatement, de ne pas payer ce qui n’a pas été convenu par avance, et si possible, de nous en avertir afin que ce confrère soit radié de nos partenaires. En revanche, notez qu’en cas de litige avec cette entreprise, nous ne pouvons en aucun cas être tenu pour responsables. En effet, il ne s'agit pas d’un sous traitant, mais bien d’une entreprise complètement indépendante de la notre. Nous n’avons pas de contrat avec vous, ni d’obligation envers vous, vous n’en avez pas envers nous, et nous ne vous facturerons rien par ailleurs.

Dans le cas d’une sous-traitance facturée ou facturable par notre entreprise, ou d’un contrat signé directement avec nous, veuillez considérer les conditions ci-dessous.

A son arrivée, l’entreprise est supposée vous faire signer un bon d’intervention (papier ou électronique), qui représente votre contrat pour cette intervention. Veillez à ce que celui-ci stipule bien les coordonnées complètes de l’entreprise ainsi que ses conditions générales, car il s'agit là de votre seul contrat relatif à cette intervention. Encore une fois, si tel n'était pas le cas, pensez à nous en avertir. Nous restons à votre disposition pour toute question ou point d’éclaircissement.

La prestation est comptabilisée à 35,70euro les 15min jusqu’au quart d’heure suivant. Avec un minimum de 1h, soit un forfait de 142,8euro comprenant la première heure prestée. Ceci est le tarif minimum. En cas de forfait différent, il sera communiqué par le technicien en fonction du travail à effectuer.

Dans tous les cas de figure, le montant du déplacement de 80euro sera à payer, même dans l’hypothèse d’une réparation impossible à effectuer, ou d’un devis, ou d’une annulation sur place par le client.

TOUTE PRESTATION DOIT ETRE REGLEE AU GRAND COMPTANT (CASH OU PAR CARTE) POUR NOS NOUVEAUX CLIENTS. Dans l’abnégation, les paiements « à facturer » seront majorés de 15% de plein droit, et, au besoin, récuperés par notre huissier de justice.

Les tarifs ci-dessus sont applicables du lundi au vendredi de 8h à 18h. Au dela de ces horaires, les prestation sont majorées de 50%.

A la signature de ce bon, le client reconnait avoir été avisé des condition d’intervention et les accepte.

En plus du montant en régie de 35,70 € du quart d’heure et du déplacement de 80€, le technicien pourra décider d’une majoration forfaitaire supplementaire dans certains cas de figure à determiner par le technicien lui-même, par exemple dans l’hypothèse où le travail s’avère plus complexe et plus difficile à réaliser que prévu.

Par la présente, je reconnais avoir expressément demandé à l'entreprise de me rendre visite afin d'effectuer des travaux urgents d'entretien et/ou de réparation Deslors, comme le prévoit l'article VI 73 8° du Code de droit économique, je n'ai pas de droit de rétractation.

Art.1 Acceptation des conditions générales : Sauf dérogation expresse, seules nos conditions générales sont d’application dans nos rapports contractuels. Elles prévaudront dès lors sur toutes les autres.

Art.2 Devis‐Offres: les spécifications de nos devis font seules foi et ne comprennent que les travaux strictement y indiqués. Lors d’une demande de devis, le déplacement, la visite, l’expertise, le diagnostic, le calcul des besoins et la rédaction du devis sont autant d’efforts justifiant que, sauf dérogation expresse et préalable de notre part, ce service soit payant. Sauf dérogation expresse et préalable de notre part, ce montant est remboursé en cas d’acceptation du devis tel quel, sans ajout, retrait, ou toute autre modification. De même, si le client commande l’intervention d’un technicien et qu’après examen il s’avère que le travail à effectuer est plus important que celui envisagé ou commandé au départ et que le client demande un devis, il aura à supporter en toute hypothèse les frais de main d’oeuvre et de déplacement même si aucun travail n’a été exécuté.

Art.3 Donneur d’ordre: La personne nous ayant commandé le travail est responsable de son paiement. Toutefois lorsque celle‐ci n’est ni le propriétaire ni le gérant de l’immeuble où le travail doit avoir lieu, elle est dégagée de l’obligation de paiement, moyennant remise, au plus tard au début de l’exécution, d’un écrit signé, suivant le cas, par le propriétaire où le gérant qui s’engage au paiement.

Art.4 Délais d’intervention, de livraison et d’exécution: Les délais d’intervention, de livraison et d’exécution sont donnés à titre indicatif sans engagement de notre part. Toute modification de ceux‐ci ne pourrait être invoquée par le client pour justifier un refus de paiement ou une demande en dommages et intérêts.

Art.5 Confirmation de commande: Toute commande doit être confirmée par le client par lettre ou par télécopie ou par simple paiement d’un acompte. Toute commande rapportée par un de nos représentants ne nous lie qu’après confirmation de celle‐ci par un responsable autorisé.

Art.6 Clauses Techniques: Le client veillera spécialement à ce que la zone de travail soit accessible, et à ce que les endroits de pose et de stockage des matériaux soient propres et dégagés. Le client mettra à disposition de notre personnel pour toute la durée du travail une alimentation d’eau sous pression de ville et une alimentation électrique avec terre et fusibles. Les immeubles ou les travaux seront exécutés et leur contenu seront assurés par le donneur d’ordre contre les risques d’incendie jusqu’à concurrence des capitaux suffisants. Le donneur d’ordre nous dégage de toute responsabilité à cet égard ; il renonce tant pour lui que pour toute autre personne subrogée dans ses droits à tout recours contre nous de ce chef. Le client assume l’entière responsabilité vis‐à‐vis des tiers, et spécialement des voisins, des dommages qui sont l’inévitable corollaire de l’exécution des travaux, si aucune faute ne peut nous être reprochée. Nous déclinons toute responsabilité pour défaillance pendant ou après notre intervention, résultant de la vétusté de l’installation sur laquelle s’effectue la prestation ou d’éléments la composant. Tout démontage d’appareil est exécuté sous la responsabilité exclusive du client. Le client assure les risques de la configuration des lieux et de conformité aux normes existantes au moment de l’entretien des appareils de chauffage et éventuellement du remplacement de ces appareils par des appareils neufs sans que la responsabilité de notre société ou de notre personnel puisse être engagée de quelque manière que ce soit et pour quelque cause que se soit. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages dus aux suies si aucune faute précise ne peut nous être reprochée. Les raccordements électriques aux boilers, chauffe‐eau, chaudières sont dans tous les cas à faire exécuter et/ou contrôler par un électricien agréé. Le débouchage de canalisations est considéré comme parfaitement exécuté lorsque le technicien fait constater à plusieurs reprises par le client que l’écoulement se fait librement, et, fait signer son bordereau de prestation par le client. L’utilisation de produits chimiques pour débouchage de canalisations (conseillé dans certains cas) n’est pas exempt de tout risque de tache d’acide pendant l’intervention, malgré toutes les précautions prises par notre technicien. Nous déclinons toute responsabilité à cet égard. Nous déclinons toute responsabilité pour tout trouble de fonctionnement consécutif à une fermeture des eaux. Nous déclinons toute responsabilité pour les détériorations constatées aux supports en cours de travail. En pareil cas, les travaux complémentaires à effectuer feront l’objet d’un supplément. Le ragréage des bris ou fêlures au plafonnage existant consécutifs à nos travaux n’est pas inclus dans nos prix.

Art.7 Clause de réserve de propriété et Clause résolutoire: Les matériaux ou pièces de quelque nature que ce soit, fournies au client dans le cadre d’une vente ou d’un contrat d’entreprise ne deviendront la propriété de celui‐ci qu’après paiement intégral de toutes les créances détenues à son encontre. Le client supporte les risques à dater de la livraison même si la livraison est différée. En cas de faillite du client celui‐ci sera dans l’obligation d’en informer immédiatement la direction de notre entreprise afin que celle‐ci puisse se prévaloir de sa clause de réserve de propriété et intenter son action en revendication avant la clôture du procès‐verbal de vérification des créances. Il est expressément convenu que tout bien meuble vendu ou placé par notre entreprise ne pourra être considéré comme immeuble par incorporation. En cas de non‐paiement d’une seule facture à son échéance, la vente sera résiliée immédiatement et de plein droit sans mise en demeure. Dans ce cas le client s’engage à ses frais à restituer toutes les fournitures ou pièces dans les 24H. d’une notification par écrit de notre part à défaut de quoi nous serons autorisés à les reprendre en quelque lieu qu’elles soient sans formalité aucune.

Art.8 Garanties: Sauf dérogation expresse, la garantie de toute marchandise vendue sera assurée par et dans les limites des conditions de notre fabricant ou fournisseur. Cette garantie sera néanmoins annulée en cas de faillite ou de cessation d’activités de ceux‐ci. Cette garantie ne couvre en aucun cas les frais de main d’oeuvre, de déplacement, de transport, droits et taxes. Il est expressément convenu que dans le cadre des travaux de quelque nature que se soit exécutés par notre entreprise, celle‐ci ne pourra en aucun cas être considérée comme producteur au sens de la loi du 25.02.1991 relative à la responsabilité du fait de produits défectueux. En toute hypothèse, le client qui serait victime d’un produit reconnu défectueux sera dans l’obligation d’en aviser par lettre recommandée, la direction de notre entreprise endéans les 8 jours, à défaut de quoi celle‐ci sera déliée de son obligation de fournir l’identité du producteur, de l’importateur ou de celui qui a fourni le produit. En outre, le dommage de la victime devra être estimé contradictoirement endéans les 8 jours de la survenance des dommages. Les réparations ne sont jamais garanties de sorte que le client renonce à réclamer tout remboursement, indemnité ou dommages et intérêts pour quelque motif que ce soit ; les obligations que nous assumons ne sont que de moyen. En aucun cas nous ne pouvons être tenus par une obligation de résultats. Les travaux de débouchage et de curage ne sont jamais garantis. La garantie décennale conventionnelle ne couvre pas les dommages dus aux perforations de l’étanchéité, aux infiltrations relatives aux porosités des maçonneries ni davantage à l’humidité de condensation. Dans le cadre de la garantie décennale conventionnelle, toute intervention résultant d’un manque d’entretien sera facturée.

Art.9 Force Majeure: Toute circonstance indépendante de notre volonté nous empêchant de faire face à nos obligations nous autorise à annuler nos contrats en tout ou en partie sans indemnisation et nous exonère de notre responsabilité. Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, du défaut de matériel, du défaut de livraison du sous‐traitant ou du fournisseur de matières premières ou d’appareils, de la faillite de ceux‐ci, du Fait du Prince, de la grève, de la guerre, du lock‐out, des émeutes, des intempéries, des incendies, des bris de machine ou de véhicules.

Art.10 Conditions de facturation: Les factures sont établies au nom de la personne ou de la société qui aurait commandé l’achat de fournitures ou l’exécution de travaux, sans préjudice de l’article 3. Nous nous réservons le droit de facturer les prestations et fournitures au fur et à mesure des livraisons, même si celles‐ci sont partielles.

Art.11 Conditions de paiement: Sauf dérogation expresse, écrite, et préalable de notre part, un acompte de 20% du montant total du devis est demandé à la signature de celui‐ci. Au début des travaux, un 2ème versement de 40% du montant du devis initial sera réclamé au client. En cours de chantier, un 3ème versement de 30% viendra s’ajouter aux paiements antécédents. Le solde sera réglé au grand comptant à la fin des travaux. Sauf stipulation contraire, nos factures sont payables au grand comptant, sans escompte en euro et à Bruxelles. Un supplément de 12,39€ pour frais administratifs sera porté en compte en cas de paiement différé accepté par un responsable autorisé de notre société. Tout retard ou défaut de paiement entraînera de plein droit et sans mise en demeure: ‐ un intérêt de 12% l’an depuis la date d’échéance jusqu’à complet paiement, ‐ une indemnité forfaitaire et irréductible de 15% du montant impayé avec un minimum de 125€ à titre ce clause pénale. Le défaut de paiement d’une seule facture à son échéance rend exigible de plein droit le solde dû sur toutes les factures échues ou non. L’octroi éventuel de facilités de paiement ne pourra point constituer de renonciation aux paiements des intérêts de retard et de la clause pénale. Le non‐respect des termes et délais rend exigible de plein droit le solde dû sur toutes les factures échues ou non.

Art.12 Litiges: Toute contestation ou réclamation doit nous être parvenue par lettre recommandée dans les 48H. de la fin des travaux commandés ou de la livraison des matériaux, passé ce délai il y a forclusion. Toute contestation relative à l’application des présentes sera de la compétence exclusive des Tribunaux de Bruxelles et le cas échéant de la Justice de Paix de Bruxelles.

  • Techniciens en interventies in alle regio's

  • Beschikbaar 24uur 7 dagen op 7
    Ook op feestdagen

Qui sommes nous ?

Al vele jaren loodgieters en verwarmingsinstallateur van firma Goossens grijpen in bij depannage van sanitair en verwarming, onderhoud en installatie van verwarmingsketels en loodgieterij. Onlangs hebben wij onze werkgebied uitgebreid en bieden nu evenals ontstoppingsdienst, service van slotenmaker en glazenmaker aan. Bedankt voor uw vertrouwen! Ets. GOOSSENS.


Wettelijke disclaimer

Privacybeleid

Algemene voorwaarden
Contact
Je ne suis pas un robot 4+6

Sneller via de telefoon :
0485 16 66 62 Telefoonnummer tonen

Affiliates
Copyright © 2024 goossens-ets.be
transparent